Grupa Pod Bud? powsta?a w 1977 roku.
Jej pierwszy sk?ad utworzyli: Andrzej Sikorowski (voc, g, mand; lider), Anna Treter (voc), Chariklia Motsiou (voc), Jan Hnatowicz (g),
Andrzej ?urek (bg) i Krzysztof Gawlik (viol).

Grupa wywodzi si? z kabaretu o tej samej nazwie, który powsta? przy Akademii Rolniczej w Krakowie (m. in. Bohdan Smole?) i funkcjonowa? tam do po?owy lat 70. Przez kilka lat dzia?a?a pod agend? krakowskiego oddzia?u Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Krakowie.

Koncertowa?a w kraju i za granic?, m. in. niemal w ca?ej Europie, a tak?e w Kanadzie i USA. Zagra?a na najwi?kszych polskich festiwalach, m. in. kilkakrotnie na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (wyró?nienie w 1979) i na festiwalu piosenki w Sopocie (1989). Na jej oryginalny i ?atwo rozpoznawalny repertuar sk?adaj? si? autorskie kompozycje Andrzeja Sikorowskiego (muzyka i teksty) i Jana Hnatowicza (muzyka).
Nagra?a m. in. 4 analogowe single, 4 p?yty analogowe, a tak?e kasety i 12 p?yt kompaktowych. Jej piosenki znalaz?y si? na kilkudziesi?ciu sk?adankach z innymi wykonawcami. Dokona?a wielu nagra? dla archiwum Polskiego Radia w Krakowie.

Na jej autorsk? dyskografi? sk?adaj? si? albumy:

"Grupa Muzyczna Pod Bud?" (1981, 2002),
"Postscriptum" (1983, 2002),
"List do ?wiata" (1987, 2002) - powsta? z nagra? radiowych,
"Lecz póki co ?yjemy" (1990, 1993),
"Blues o starych s?siadach" (1992) - p?yta koncertowa,
"Jak kapitalizm, to kapitalizm" (1993),
"17 zim/ Nasze pastora?ki" (1995),
"Kol?dy" (1995),
"Tokszo?" (1995),
"?al za..." (1998),
"Kraków, Piwna 7" (1999) - sk?adanka ze "Z?otej Kolekcji" zawieraj?ca najwi?ksze przeboje grupy i p?yta
"Razem" (2001).,
"Naftalinowy ?wiat" (2005 ). Znalaz?y si? na nich takie przeboje, jak: "Ballada o ciotce Matyldzie", "Bardzo smutna piosenka retro", "Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa", "Piosenka o walizce", "Tokszo?" czy "W moim znaku Waga" - najcz??ciej melodyjne poetyckie ballady o codziennych smutkach i rado?ciach.

Grupa Pod Bud? nagra?a kilkana?cie recitali telewizyjnych i teledysków do swoich piosenek. Na jej temat powsta?o kilka programów TVP, m. in.: "Okruchy codzienno?ci czyli Krótka historia grupy Pod Bud?" i "Kasta Pod Bud? i Andrzej Sikorowski" (w "Leksykonie Polskiej Muzyki Rozrywkowej"). Wspó?pracowali z ni?: Maja Sikorowska (voc), Andrzej Pawlukiewicz (p), gitarzy?ci i basi?ci - Wojciech Bobrowski, Wac?aw Juszczyszyn, Bogus?aw Mietniowski, Pawe? Ostafil i perkusi?ci - Jan Budziaszek, Jerzy D?browski, Czes?aw Dworza?ski, Jacek Kochan, Andrzej Kubacki, Andrzej Popiel, Adam Pukalak i Grzegorz Schneider. Od 1992 roku - obok Andrzeja Sikorowskiego i Anny Treter - tworz? j?: Marek Tomczyk (g) i Andrzej ?urek (bg).

DYSKOGRAFIA (wybór)...